Gyarados - holo Base Set GEM MT 10

4th Print 
1999 Pokémon Game 
holo
Base Set 1999 - 2000
GEM MT 10

600,00 €